With Yen Press’s recent decision to release the Simulpubbed version of Toilet-Bound Hanako Kun for its global fans, it became one of the top news in the anime world.

Yen Press has confirmed the release of chapters 92-95 simultaneously with the Japanese release. This news will surely expand the popularity of Toilet-Bound Hanako Kun.

The story of Toilet-Bound Hanako Kun revolves around a high school girl named Nene (who is into occult stuff) and her relationship with Hanako, who studies in the same school. The latter is one of the Seven Mysteries of the school. She can grant any wish when it is summoned. 

Find the list of some of the most perfect Hanako Kun character names here.

What are some cool Hanako Kun characters names?

The genre of Toilet-Bound Hanako Kun is supernatural and set in a high school( just like a large section of animes). The story progresses to reveal the relationship between Nene and Hanako Kun. Are you looking for some cool names for Hanako Kun? You will surely be happy once you read the name list given below. 

Rabara Akerai

Ami

Shichiro

Ran

Ataka Tamatada

Shika

Minari Masamuro

Inamisu Kedasu

Haruhi

Haginishi Atsuyori

Mikaela Hyakuya

Hiroto

Tatsunuma Koyuki

Rarima Tadatsuki

Moriko

Teru Mikami

Niratap

Fushita Imasuki

Saitama

Gray fullbuster

Kashime Kutsune

Aika

Kryptoleaf

Hotaka

Howl

Uzunagi Sumikeno

Kirito

Raiki Uchiha

Rockerasta

Sayuri

Aimi

Tahatsuka Sajiro

Shiratagi Dogoro

Toshiro

Belo BettyAcilia

Sanji Vinsmoke

Onataki Tatsumitsu

Masahiro

Kaito

Rogue

Masakaga Okikusho

Sugatomi Yakanoru

Mio

Oshima

Trafalgar Law

Natsuki

Noa

Kirimatsu Riyoko

Riko

Horisone Suketane

Roronoa Zoro

Narsus

Mukuro Uradiri

Leiko

What are some catchy Hanako Kun characters names?

Guess what? Hanako Kun is actually a boy! That is not the only surprise in the story. The story reveals Hanako Kun to be a spirit residing in the girl’s bathroom of the high school. That is how the title of the story- Toilet-Bound Hanako Kun was developed.

Although the title is not really a catchy one, the story surely is. So, you must choose a catchy name for the spirit of Hanako Kun.

Sasori

Balsa Yonsa

Karasvanoxteam

Chrollo Lucifer

Mestle

Kazesato Bunraruko

Riko

Kitsune

Staz

Sekinagi Sanadoka

Lelouch Vi Great Britain

Fukusato Nakko

Names Trek

Agamine Shokoji

Atsuko

Horimari Etsururi

Tategata Rihachi

Ishinoda Aneme

Goro

Kyouko

Makinami Mari

Osatani Aihori

Osaga Matsukichi

Shoichi

Kyoko

Asuka

Kagata Manadaira

Aributo Tameisetsu

Uzubi Hirogeru

Masudera Takesu

Chieko

Yagami light

Izumi

Fujibashi Fuhana

Lina Inverse

Chiharu

Masanori

Akemi

Bashira

Erza scarlet

Amekaki Fuyuna

Yoshitomi Nochiro

Akinobu Montabaru

Wakibuki Orikio

Byakuya Kuchiki

Keiko

Kodakono Konoruri

Nirano Atsushai

Yakufumi Shuhi

Hiradate Nakanoru

Hideo

Norio

Kage

Oshiyoshi Benjitomu

Invizigirl

Hisako

Natsu Dragneel

Fuchinari Geyuki

Ishiragi Tsukumi

Kuro

Ubugaki Marimeko

Heаdvenа

Agabe Nobuke

Shuji

Aiko

Juro

Masukite Hisatsuya

Wakibara Tegi

Chiyoko

Sayuri

Amahira Munebuchi

Sabaku no Gaara

Shotaka Masunoue

Saiyan Fission

Hamafumi Ennomba

Narindo Motonari

Kaska

Higazaki Gisami

Koga

Umenagi Tsukitori

Ryuunosuke

Kanon

Gold Guy

Kanon

Yasawa Kezan

Yasukaga Tatsubumi

Otowagi Fukumoru

Spellbind Masuyo

Yui

Message Daily

Rakunari Kameyomi

Kaoru

Momoko

Madoka

Starish

Kazuhiko

Kuroko Tetsuya

Sasuke Uchiha

Haruna

What are some of the best Hanako Kun characters names?

What makes the story so good is that it is not something similar to iconic ghost movies like Conjuring, Annabelle or even Child’s Play. The audience is intrigued by the story’s gothic designs and vibrant animations.

We cannot stop praising the creepy yet attractive soundtrack. These factors popularised the anime. Here is a list of character names for you. 

Roy Mustang

Masuyuki Ashijuro

Ebiza Ayanomi

Riku

Yamamitsu Rikiko

Agamatsu Tatsutaro

Amizumi Kukize

Mitsubara Dotake

Hoshi

Itachi

Hell Vikings

Iwarada Oriyoko

Kirihira Yoshirako

Maximew

Hinata

Kaori

Mi

Kinowari Tamanore

Keiko

Kawahara Gosato

Tomio

Hashimuro Hachikazu

Asuka

Kazegawa Tobo

Kouta

Wagi Somomi

Ratase Shireo

Noa

Agakuro Hoshigisa

Naoko

Agentum

Okazuma Shinizan

Midori

Shogo Makishima

Sekima Tsunenao

Rikiga Sukehisa

Sumiko

Eiko

Jeanne

Miwa

Cygnus

Igabata Sura

Kobata Jinzabaru

Shinaga Hinomi

Isoshida Tokidiri

Trickedic

Shizuko

Celosla

Iwahei Kunimomi

Okamano Arakuni

Otsukuda Gesumu

Miku

Boried

Amaya

Natsumi

Sakisu Hanao

Mikasa Ackerman

Yamcha

Tahanaka Araki

Fumio

Kise Ryouta

Meira Kazi

Mana

Chiyoko

Hashimi Okasaru

Natsuzuma Tekichi

Akamine Shihosu

Chika

Kuwagami Motodon

Hikaru

Hinata

Asta

Youko Nakajima

Hiroaki

Sakano Takabaru

Ishiraki Utakumi

Edagome Bomoru

Daisuke

Masahara Riki

Kichiro

Karma

Shiro

Adaroma Inekashi

Inagami Yugodaira

Saiyanonus

Haruka

Mizuna

Seiji

Wakana

Tomoe

Barnaby Brooks Jr.

Uyeya Kikari

Kenta

Yumi

Shinobu

Katatsuki Nagazen

Enashino Kamekeno

Yato

Aoi

What are some awesome Hanako Kun characters names?

If you love ghosts and supernatural abilities, this anime may be the right one for you. This spooky anime has a good storyline and impressive character development. Toilet- Bound Hanako Kun’s manga has sold over a million copies. Here is a list of awesome Hanako Kun character names for you.

Yakuhara Yuminari

Hiroko

Minamaya Horuko

Atsuko

Muza Shasato

Norio

Rio

Rin

Ciel Phantomhive

Nishita Bomochi

Amisone Utario

Erembourc

Katamatsu Shamori

Sumikami Kiyose

Satomi

Shirakino Midoyumi

Kumayuki Nagashai

Ikeshi Kinukemi

Ogaza Aimeko

Masami

Suzumano Kamaro

Kishino Atatane

Tomiko

Kamaru Akekazu

Chiharu

Enonari Asutori

Osari Irinomi

Hayate

Lavi Bookman Jr

Demiya Montahhiko

Higa Somaro

Kirishima Ayato

Uchikaga Totaru

Susumu

Mawakuwa Hachikio

Kurokiba Ryou

Jiro

Kamirima Rasa

Towagi Jofumi

Kashimo Hanore

Kurosari Hokutoshi

Hiromida Kanri

Kanatsuka Azudashi

Mika

Kishino Kyokuro

Freezingsliр

Shizuko

Kazuki

Saiyan Vest

Monkey D. Luffy

Ikeka Tomaro

Sesshomaru

Kurogome Toshiru

Kasai

Urasaki Kiratako

Ken Kaneki

Kobaka Raikeno

Nanami

Kanegae Sakugi

Rikimida Hyoshige

Adate Kozasu

Okaguchi Kagenji

Araka Hyonkei

Katsuo

Alphonse Elric

Kuwamoto Urase

Takewata Maekiko

Teresa

Mochiyoshi Jayasu

Wakana

Momoe

Kiko

Yadataki Kazaru

Uzusari Kukifuyu

Ruki Mukami

Mizuta Chiyumi

Akigishi Rinarime

Portgas D. Ass

Hisashi

Komota Niyomi

Kurogae Ariyaki

Arishi Yorisai

Katsumi

Saburo

Chie

TagzSmg

Tora

Gamblequeen

Miyano Bainobu

Hagishige Daimasu

Kurogae Nagagoro

Senuma Ashigai

Kuro

Wendy

Omozora Gonari

Intervier

Aini

Shoji

Tsugawa Hoshimi

What are some amazing Hanako Kun characters names?

Although it is not as popular as Demon Slayer, One Punch Man, or the iconic One Piece, as the majority agree, the book is better than the movie, and the same applies here.

The art style in the manga is unique. But hey! We are not demotivating you to watch the anime. It has its beauty. Here is a list of notable Hanako Kun character names. 

Yanagusa Ennobumi

L Lawliet

Vegeta

Afro-samurai

Hamawagi Chotsuzan

Momoka

Yanatsuka Enoue

Masakaze Kaimiko

Manuma Aneyumi

Kamiko

Mizuki

Tomiko

Masaaki

Uchiha

Sakufumi Tahiro

Druvish

Miyatani Hisarazo

Sora

Hisabu Kurusago

Nogusa Gosaru

Sakuzawa Kahoshi

Toshiro

Kukura Fusa

Asami

Hagizuma Akehei

Koyamari Hiroburo

Makimura Sakimari

Degaki Raifumi

Nitagi Yusukoji

Inazuma Tamashiro

Isera Orinokoji

Satashi

Waver Velvet

Noburu

Edgy Mana

Dailieldfi

Hisoka

Kenta

Furutanda Sakirari

Hirono Isakari

Motonoda Jakumi

Zen Wistalia

Jun

Hideaki

Airi

Ume

Yanabu Kirame

Toshiko

Tadao

Midera Narichu

Umebira Orishi

Andre

Rakusaka Inekumo

Mai

Takara

Satuoru

Manami

Kanako

Yua

Jоngdeku

Saiyan Sprinkle

Takezuma Tadakumi

Sakamoto

Todoroki Shouto

Motokite Kaisagi

Mayumi

Tanaka

Minako

Tosho Soshida

Asami

Satashi

Shinobu

Eren Jägerage

Otsuse Kamamei

Miki

Subaru Sumeragi

Tadashi

Otonashi Ritsumi

Uzuchi Geyoshi

Lettlear

Kohaku

Ayaka

Sunari Okikuhei

Kenichi

Philixx

Achi Narushiro

Rikuto

Astro

Homura Akemi

Tirich

Ken

Kimi

Melaina

Orache

Spike mirror

Masuyo

Azumida Arikira

Masusaka Sanarari

Moyoshi Akofuyu

More To Explore

Was this article helpful?

Thank You for your feedback!

Something went wrong. Please try again later.

Rahul Panchal

Marketing | Branding | Blogging. These Three Words Describe Me in The Best Way. I Am the founder of Burban Branding and Media, a Self-Taught Marketer with 10 Years of Experience. Helping Startups/ Companies/ and Small Businesses to Enhance Their Business Through Branding and Marketing. On A Mission to Help Small Businesses to Be a Brand.

Did you like this article? Why not share it:

Source