You can only call yourself an anime nerd if you have watched OG animes like One Piece. Just like Naruto, One Piece is something that all anime fans love, and the reasons are justified.

It has an incredible storyline that will mesmerize you. It was released way back in the year 1999, and guess what? It is continuing! 

If you have fallen in love with One Piece, it is understandable that you want to create a cosplay character. For that, you need to have the perfect name. Here we are to help you in that regard. Find the list of the most attractive One Piece character names below.

What Are Some Cool One Piece Character Names?

Just like Attack on Titan, One Piece has cleverly put several foreshadows in the storyline. When you watch One Piece for the first time, you will be pretty confused as there are multiple stories within the main story.

But if you successfully catch the clever foreshadows, you are good to go! These hints make One Piece a cool anime. 

Kenji – to be tough and strong

Aya – to be full of colors

Akihiro – refers to Autumn

Ren – the lotus flower

Mami – one who has true beauty

Ryuu – refers to a dragon

Akemi – to be bright and beautiful

Manabu – to learn

Hinata – to be towards the sun

Ayako – full of colors

Yoko

Kin

Amekaki Fuyuna

Nori

Waver Velvet

Koumori

Hideki

Hase

Shigeko

Mi

Masuyo

Hirano

Vash the Stampede

Tomiko

Masayuki

Inamisu Kedasu

Limbslobber

Manabu

Rize

Asano

Mana

Asami

Dawn Manami

Epiconia

Ratase Shireo

Tadashi

Kazue

Aya

Fujiwara

Cat

Aya

Yua

Captain

Aributo Tameisetsu

Furuta

Miroku

Haga

Hashimi Okasaru

Sho

Ichiro

Gima

Sena Kobayakawa

Manji

TōtōsaiKaede

Arai

Otsuse Kamamei

Naomi

Rikimida Hyoshige

Aina

Go

Madara Uchiha

Puppet

Eto

Phoenix Ikki

Aika

Cross Marian

Sting

Katatsuki Nagazen

Date

Fujii

Hirayama

Fujioka

Yasawa Kezan

Gohan

Alphonse

Noboru

Otsuzaka Inekashi

Kurosari Hokutoshi

Rizaka Hokumei

Chinen

Usagi

Kyo

Kaede

Shizuko

Chouko

Hamafumi Ennomba

Himiko

Touka

Osamu

Isamu

Tien

Raditz

Nori

Aika

Narindo Motonari

Exmaa

Hirabayashi

Hiraku

Shouta

Akio

Ishiraki Utakumi

Inori

Azuma

Fukui

Beerus

Rina

Nel

Haruko

Tanaka

FUN FACTS: If you have been watching One Piece since its release, you must know about Sanji. Did you know that it was initially decided that his name would be Naruto? Thank God the decision was changed because otherwise, it would have been really confusing!

What Are Some Catchy One Piece Character Names?

Animes are known for their OVAs and filler episodes, which leads to decreased excitement about the story.

A great thing about One Piece is that it has fewer filler episodes compared to the other masterpiece animes. One Piece has already crossed its thousandth episode, yet it has never bored its viewers. Here is a list for you to check out.

Tora – the tiger

Shota – to soar high

Mirai – the future

Armin – one who is universal

Hideo – one who excels

Emica – to be beautiful

Yami – the prince of the darkness

Tetsuya – the philosopher

Aya – to be beautiful

Kei – to receive a blessing

Kumayuki Nagashai

Ichigo

Asa

Hitomi

Adachi

Tuxedo Mask

Shuichi

Fujino

Hamada

Mamoru

Furutani

Okazuma Shinizan

Yoi

Aswa

Jiro

Otsuse Kamamei

TohruErigor

Dai

Shinji

Bando

Sora

Veil

Pinecrusher

Akihiro

Enonari Asutori

Teru Mikami

Arakaki

Kirihira Yoshirako

Ryuu

Domen

Mitsubara Dotake

Kic

Masayuki

Ritsu

Havoc

Kazesato Bunraruko

Fukuda

Nobita Nobi

Hashimoto

Rie

Takewata Maekiko

Hikaru Ichijyo

Nogusa Gosaru

Furukawa

Haruto

Kurogae Nagagoro

Fukumoto

Shigeko

Kurogae Ariyaki

Hina

Absalom

Kaori

Hatanaka

Cho

RoyRiza

Manuma Aneyumi

Asato

Fujikawa

Harumi

Ken

Misaki

Kenta

Rin

Ayumu

Saika

Brock

Shun

Hironaka

Kaoru

Megumi

Okamano Arakuni

Yasutora Sado

Shuichi

Hirota

Snarling Shadow

Kamaru Akekazu

Jiro

Misato

Sayuri

Kin

Asai

Natsumi

Hamafumi Ennomba

Masahiko

Shinn Asuka

Masahiro

Ishiragi Tsukumi

Bardock

Airi

Rio

Kimi

Aki

Ratase Shireo

Yasawa Kezan

Norio

Hada

Abe

Launch

Natsu

FUN FACTS: Katakuri, one of the commanders of the Big Mom Pirates loves to eat doughnuts. He loves it so much that at the age of 3, he tore his cheeks by consuming tons of doughnuts all at once. This is the reason why he has a scar.

What Are Some of The Best One Piece Character Names?

To all those who say that animes are cartoons and they are for kids, they are absolutely wrong.

Animes like One Piece, Tokyo Ghoul, Attack on Titan, etc., portray societal problems, such as racial discrimination, corruption, poverty, and others. These things make One Piece the best anime ever created. Here is a list of names for your reference.

Daiki- to shine forever

Chiyo- refers to thousand generations.

Keisuke- to save someone

Aki- autumn season

Umi- the prettiest

Haruto- refers to the light

Hiroshi- to be generous

Tomoko- a child who is friendly; a wise kid

Sachiko- a child who is lucky

Tenzin- a brilliant teacher

Ameiri

Suzume

Ryoto

Matt Ishida

Sayuri

Saburo

Arakawa

Hitomi

Eiji

Kumori

Rika

Miyako

Wink

Araya

Sekima Tsunenao

Mayu

Fujimoto

Furuya

Akagi

Noboru

Ayano

Hirata

Toru

Endo

Rin

Osaga Matsukichi

Harumi

Taiki

Watashii

Hino

Miyu

Shogo Makishima

Anzai

Rie

Rogue

Mei

Arima

Hayashi

Shun

Mikio

Aini

Funai

Kouta

Chieko

Moon

Shinobu

Studesi

Masahara Riki

Jiro

Goku

Shinobu

Ashikaga

Mariko

Chainhand

Moe

Harada

Masashi

Uchikaga Totaru

Miyatani Hisarazo

Aremo Ganmi

Chieko

Rarima Tadatsuki

Maki

Hachiro

Umeko

Otaku

Okaguchi Kagenji

Sugatomi Yakanoru

Akemi

Kenichi

Uzusari Kukifuyu

Edagome Bomoru

Frigid Dog

Tsubasa Oozora

Masaru

Hayato

Belo BettyAcilia

Ryo

Toru

Hayashida

Minoru

Saki

Shinaga Hinomi

Kiyoko

Arita

Amano

Muza Shasato

Midori

An Zengaiina

Kobaka Raikeno

Kasumi

Yua

Lazuli

Hamamoto

Fujimori

Amekaki Fuyuna

Ogakuro Nakahei

Fujimura

Hasegawa

FUN FACTS: Remember Sabo? He was Luffy and Ace’s childhood friend. Sabo always wore his signature hat and his jacket. Did you know that for his style, inspiration was taken from Oliver Twist, the classic novel by Charles Dickens? 

What Are Some Awesome One Piece Characters Names?

Not all animes have the same art style. Studio Ghibli’s art style will warm your heart; Makoto Shinkai’s art style will fascinate you and make u say, “Woah!”.

The art style in One Piece is also different, and it is loved for its unique style. It has been 2 decades since its release, and the visual elements in the series never fail to amaze us. 

Etsuko – to be happy

Jason – one who heals

Aina – to be affectionate

Kuro – refers to the black color

Hisaka – a child who will live for long

Yuu – one who remains aloof

Keiko – a child who is happy

Daisuke – to be large

Hinata – a bright place full of sunlight

Jiro – refers to the second son

Osari Irinomi

Andre

Ayano

Shuji

Hiroshi

Aisa

Bacura

Steel Cheeks

Hoga

Axxod

Hiroki

Beer VI

Tsukiko

Kokoro

Gray

Chino

Tien Shinhan

Bashira

Fukushima

Sakurako

Shizune

Degaki Raifumi

Commander

Akira

Nobuo

Susumu

Chiharu

Hirai

Doi

Kouzou

Anno

Higa

Baba

Rikizora Ryunobu

Raccoon

Sumikami Kiyose

Masahara Riki

Rin

Xellos

Rio

Goto

Hagizuma Akehei

Kurogome Toshiru

Ichigo

Katsu

Masami

Enomoto

Tanjiro Kamado

Wendy Hideki

SerenityAlphonse

Ethereal Jester

Madoka

Hashimi Okasaru

Amaya

FUN FACTS: One Piece fans will never be able to forget the death of Whitebeard and Fire Fist Ace. Their death was so heart-wrenching that in the year 2013, Universal Studios Japan released their One Piece Premiere Show. Here, real-life scenes were created, including the scenes of the graves so that fans could visit them.  

What Are Some Amazing One Piece Characters Names?

When you are trying to choose the most suitable One Piece character names, try to choose them based on the features of the character.

Keep in mind that the name should not be too long, and it should be simple yet attractive. We hope that the name lists given in this article were able to satisfy you. Make sure to go through this last list of names. 

Fumiko- a beautiful girl

Chikao- a clever kid

Midori- refers to the green colour

Akira- full of wisdom

Cecil- one who is blind

Rai- the thunder

Hana- a flower

Aoi- refers to a flower

Yuuka- a beautiful flower

Astro- a boy from the stars

Ayako

Osaga Matsukichi

Momiji

Goda

Kaib

Juvia

Hiroaki

Kishino Atatane

Akamine

Fujita

Chieko

Misaki

Sugatomi Yakanoru

Oxzuz

Hata

Jun

Araki

JunichiJunko

Kietsu

Higashi

Doomchaser

Ishiragi Tsukumi

Koumori

Hamasaki

Osari Irinomi

Hano

Soldier

Handa

Nezuko

Masahiro

Fukusato Nakko

Nori

Koyamari Hiroburo

Eguchi

Osatani Aihori

Masahiro

Leonardo Watch

Aoyama

Moyoshi Akofuyu

Sumikami Kiyose

Chiba

Tahanaka Araki

Shirakino Midoyumi

Kouta

Ban

Osatani Aihori

Hara

Akumai

Ando

Hayakawa

Levi

Kenta

Hisoka

Mitsubara Dotake

Kyo

Miyuki

Katashi

Grim Bull

Mitsuo

Arata

Mieko

Doomstriker

Higuchi

Tosho Soshida

Ren

Yasawa Kezan

Agabe Nobuke

Amari

Astro Boy

Hana

Rangiku

Norio

Hattori

Fukuhara

Aki

Goya

An Zengaiina

King Bradley

Fascinate Etsuko

Hagiwara

Daisuke

Fuse

Fukunaga

Masayoshi

Agamatsu Tatsutaro

Higazaki Gisami

Hirose

Natsumi

Akiyama

Kuro

Andromeda Shun

Kagata Manadaira

Okazuma Shinizan

Kazuki

Hiraoka

Kunio

Manabu

Tatsunuma Koyuki

Aoki

FUN FACTS: Luffy’s popularity never seems to decrease. His character is popular not only in Japan but in the entire world. In fact, he became the first manga character to appear on the cover of Men’s Non-no, the Japanese fashion magazine. 

More To Explore

Was this article helpful?

Thank You for your feedback!

Something went wrong. Please try again later.

Rahul Panchal

Marketing | Branding | Blogging. These Three Words Describe Me in The Best Way. I Am the founder of Burban Branding and Media, a Self-Taught Marketer with 10 Years of Experience. Helping Startups/ Companies/ and Small Businesses to Enhance Their Business Through Branding and Marketing. On A Mission to Help Small Businesses to Be a Brand.

Did you like this article? Why not share it:

Source