Because the Byzantine Empire’s inhabitants were influenced by way of life in the Western Roman Empire, there are many similarities between them and the Romans. The Byzantine Empire was so strong that it survived the fall of the eastern provinces of the Roman Empire, and the Byzantine Empire was on the European bank of the Bosporus.

Byzas founded the Byzantine Empire, an ancient Greek colony. The empire began in 395 CE and continued until 1453. 

Byzantine Names

We have given you a list of popular Byzantine names during the Byzantine Roman Empire, and here is a list of some of the great Byzantine names.

Setalia

Eudocia

Joannina

Alexander

Elenē

Sestus

Helen

Selymbria

Adramyttium

Romaïna

Amida

Libanius

Macarius

Marcellinus

Pylae

Euthymius

Antaeopolis

Sirmium

Brooks

Amnia

Adrianopolis

Sinopoli

Plastra

Aminsos

Despina

Kostas

Joshua

Genesios

Amasya

Gemma

Finley

Buchwald

Adralestos

Cyril

Calliparius

Gennadios

Akrokos

Damian

Rodisto

Evaristus

Rusa

Anthemius

Phocas

Lascaris

Tzimiskes

Sophia

Appollos

Photius

Emmanual

Alexiopolis

Soudi

Rodosto

Flavius

Adana

Sampson

Styliane

Rudisto

Sebeitla

Satellia

Prodromus

Eutychius

Comentiolus

Eulogia

Hilarion

Registo

Eudaemon

Karas

Isidore

Pithecas

Ampous

Cool Byzantine Names

On the European bank of the Bosporus, Byzantium, commonly known as Byzantium, is situated. The Byzantine Empire’s capital was Constantinople. The list below will satisfy your need for information on Byzantine names. The following are some unique Byzantine names.

Santabaris

Falkon

George

Constantine

Jones

Alethina

Acroenum

Phokas

Scodra

Petronas

Callinicus

Chostantin

Ariadne

Simonis

Helena

Bouras

Chrysobalantites

Ptelion

Stobi

Sergiopolis

Nicholas

Siscia

Souetios

Joseph

Sirogellis

Fulvius

Serdica

Ankara

Maximian

Savaria

Nikephora

Aleppo

Benjamin

Isaac

Eustathios

Anazarbus

Solkhat

Mare

Theoktistos

Acacius

Ania

Rhaedestus

Theoctiste

Jacob

Thecla

Glyceria

Aenus

Katarodon

Dositheos

Archelaus

Demetrius

Scythopoulos

Constantina

Ampoun

Arsenios

Serra

Manuel

Metrodora

Bardas

Spalatum

Johannes

Anna

Sebastopolis

Savia

Apasios

Artemios

Angelina

Maro

Pontus

Antonius

Catchy Byzantine Names

Byzantion, Byzantium, and the Eastern Roman Empire are the three names for the Byzantine empire.

We have prepared the byzantine names for you by Byzantium history so that you may learn more about the Empire. An elaborative list includes some catchy Byzantine names that you will love.

Longinius

Festus

Ancyra

Melanie

Amira

Salona

Prusa

Hesternit

Elias

Antony

Mark

Nikephoros

Rousia

Andros

Maleinos

Constans

Sparta

Sinope

Theophano

Cydones

Kale

Isauriae

Brandes

St Metras

Amorium

Komentiolus

Priene

Rudistio

Maria

Stadia

Smolena

Justin

Phocaea

Pliska

Galla

Achmet

Stylian

Anastasiopolis

Angelocastrum

Anastasia

Brown

Irene

Psellus

David

Lacedemonia

Ignatios

Niketas

Hypomone

Theodosios

Amphipolis

Christopher

Dalassema

Leo

Eirene

Catacalon

Theodosius

Habib

Sardis

Theodora

Samosata

Podandus

Macedonius

Theodota

Samos

St Menas

Anaea

Aemilianus

Smyrna

Cosmas

Strumitsa

Best Byzantine Names

One or more surnames followed a name to form personal names during the Byzantine period of the Roman Empire. The female names are considerably fewer than the male names, as was customary in medieval Europe.

The inherited family names are feminine when a woman’s name is discovered. The best Byzantine names are shown here.

Heraclius

Altaluogo

Michael

Melitas

Antonina

Scopia

Sozopolis

Justinian

Poutze

Theophanu

Yolanda

Gregoras

Arcadius

Nicetas

Philaretos

Artavasdus

Zoe

Stiva

Erythro

Euphrosyne

Kousinos

Anabarza

Eufasius

Enrico

Ras

Eudokia

Alexandria

Sasima

Daniel

Matthew

Sinianda

Pora

Qus

Stauropolis

Heraclonas

Basiliskianos

Aelia

Basiliscus

Demetrios

Thomaïs

Basilios

Theophanes

Licinia

Doukas

Sebasteia

Theodule

Anastasius

Pracana

Rhages

Maurice

Polybotos

Karoulos

Bacchus

Theophylact

Salamis

Loukia

Dionysios

Arethas

Belisarius

Julian

Damianus

Prusias

Hypatius

Himerius

Samsun

Verina

Martina

Abramius

Selucia

Stauracius

Amazing Byzantine Names

However, inherited family names were not a reliable and permanent identification method. Depending on the specifics of a scenario, people may choose different family names.

One could sign his name to indicate family links to the emperor while writing an appeal to him, leaving out names that might not be supportive of him. These Byzantine names are incredible.

Akronion

Christodoulos

Comnena

Koulean

Epiphania

Sgenin

Eumathius

Theodore

Philomelion

Anchialos

Euprepia

Agatha

Eustathius

Nicephorus

Felicianus

Constantius

Athenais

Singidunum

Amisus

Andronopolis

Comnenus

John

Caecilianus

Gregorios

Sorghati

Choniates

Leonard

Ammonios

Thekla

Sarai

Sarbanos

Alexandretta

Amasia

Asylaion

Alexios

Scylitzes

Philippicus

Straliz

Lysas

Bringas

Ithamar

Eumathios

Segermes

Candidus

Sagaudaous

Komnenos

Alexius

Psellos

Athanasios

Alston

Danelis

Serres

Focie

Xiphilinos

Sarsapin

Reggio

Sidera

Theodote

Zampea

Basil

Maniaces

Abydos

Theophilus

Sabratha

Dagron

Mousoulios

Leontius

Ragusa

Apa

Syncletia

Awesome Byzantine Names

All of these elements have already been considered, and we have compiled a list of possible names for you to select from.

Additionally, we have included all the considerations you should apply when choosing a fantastic Byzantine name. Look at the list of awesome names below that you may use for your Byzantine.

Poemanenon

Romanus

Photios

Reake

Aigialoi

Macrina

Marianus

Diocles

Procopia

Anemurium

Joasaph

Achyraus

Raetia

Adrian

Cyrus

Juliana

Ducas

Aila

Prilep

Thamar

Valens

Amastris

Andronicus

Zoë

Olympias

Melania

Emperor

Gregory

Andronikos

Samnium

Antigonos

Agathonike

Eugenia

Bakchos

Maximos

Brubaker

Loukas

Frankoulis

Kroummos

Atticus

St Macarius

Porthmus

Semlin

Licinius

Epiphanius

Alexandros

Cyrillus

Sthlabotilin

Sthlanitza

Diocletian

Martyrius

Tribunas

Aurelius

Auxentius

Beatrice

Patricius

Bartholomea

Cleopatra

Vincentius

Procopius

Additional Sources

Source